Kierownik Działu Personalnego

RADZIONKÓW STAŁA (PEŁNY ETAT)

O&S Computer - Soft  realizuje projekty IT oraz Digitalizacji dokumentacji e-archiwum dla Administracji Rządowej i Administracji Samorządowej. Poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Działu Personalnego

Zakres obowiązków:

 • Planowanie i optymalizacja zatrudnienia
 • Identyfikowanie potrzeb rekrutacyjnych oraz wparcie w zakresie podejmowanych decyzji personalnych w poszczególnych Działach Firmy
 • Kreowanie firmowej polityki personalnej, zapewniania jednolitego i spójnego wdrażania zasad i procedur Firmy
 • Projektowanie i wdrażanie narzędzi oraz procesów wynikających z przyjętej polityki zarządzania zasobami ludzkimi
 • Projektowanie strategii i celów Działu w oparciu o strategie Firmy
 • Koordynowanie procesu rekrutacji i zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i strategią Firmy
 • Planowanie ścieżki kariery pracowników Firmy
 • Utrzymywanie stałego kontakt z instytucjami doradztwa personalnego, urzędami pracy i firmami, organizującymi szkolenia pracownicze
 • Opracowywanie na podstawie celów organizacji planów i budżetów działu
 • Raportowanie do Zarządu

Idealny kandydat posiada:

Wykształcenie:
 • Wyższe (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) lub pokrewne
Doświadczenie:
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w branży IT
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku managerskim
 • Doskonała znajomość prawa pracy i procedur administracyjnych
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy
 • Zdolności do pracy pod presją czasu w dynamicznym środowisku
 • Dobre rozumienie roli i funkcji HR w nowoczesnej firmie

Zapewniamy:

 • Pracę, która jest wyzwaniem oraz szansą na nieustanny rozwój w obszarze HR
 • Rynkowe wynagrodzenie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Sukcesywne poszerzanie kompetencji menedżerskich
 • Realne możliwości decydowania o przebiegu własnej kariery i rozwoju
 • PZU ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach
 • Niekorporacyjną kulturę pracy (bezpośrednie kontakty z przełożonymi, koleżeńskie relacje wśród pracowników, transfer wiedzy między działami)
 • Zaplecze socjalne, świeże owoce dla pracowników, przyjazną przestrzeń pracy, parking na wyłączność pracowników z indywidualnym miejscem do parkowania
 • Bliskość węzłów komunikacyjnych (wygodny dojazd do pracy)
 
 • Zgłoszenia w formie CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@oands.com.pl
 • W cv prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 8862785813, REGON 891556010, którą reprezentuje upoważniony do jej samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu - Eugeniusz Orłowski na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych. Zostałem poinformowany, przez Administratora Danych Osobowych tzn. O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12, o tym, że:
 1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
 2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: a.brzezina@oands.com.pl;  
 3. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani przekazywane do innych państw.
Informujemy o tym, że:
 1. Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest O&S COMPUTER-SOFT SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 8862785813, REGON 891556010, którą reprezentuje upoważniony do jej samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu - Eugeniusz Orłowski. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych
 5. przenoszenia swoich danych,
 6. wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania swoich danych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wyżej wymienionych czynności można dokonać przez zgłoszenie na adres e-mail administratora danych osobowych: a.brzezina@oands.com.pl;
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji.
 9. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

APLIKUJ

Wyrażam zgodę na posiadanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych przez Oands Sp. z o. o, z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Żwirki i Wigury 8-12 dla celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Ponadto zgadzam się na udostępnianie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych innym administratorom danych osobowych powiązanym lub współpracującym z Oands Sp. z o. o. oraz potencjalnym pracodawcom. Mam świadomość, iż przysługują mi prawa do zmiany, dostępu i ochrony moich danych osobowych.