O&S – przyszłością dla rozwoju szkolnictwa

Priorytet IX, działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Cel Projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost szans i atrakcyjności na rynku pracy 105 uczniów (w tym 25 kobiet) ZS 1 w Piekarach Śląskich poprzez odbyte staże do VI 2015 roku.
Charakterystyka projektu:
Okres realizacji projektu: 01.04.2014 – 30.06.2015
Dzięki realizacji projektu osoby w nim uczestniczące podniosą swoje umiejętności zawodowe w zawodach pożądanych i atrakcyjnych dla pracodawców. Umożliwi to wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy. Oprócz grupy docelowej z projektu skorzystają lokalni pracodawcy, którzy będą mieli większe szanse na znalezienie dobrych pracowników, pozostali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 oraz bliskie otoczenie stażystów, których postawa będzie stanowiła dobry przykład.
W trakcie realizacji projektu przewiduje się:
• organizację staży na kierunkach zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy. Technologie informatyczne są jedną z pięciu inteligentnych specjalizacji regionu (Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020), mających horyzontalne znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu. Ulegają one największym przeobrażeniom, stale się rozwijając i zmieniając, dlatego w edukacji w tym obszarze wymagany jest ścisły kontakt szkół z pracodawcami. Wykształcenie specjalistów w dziedzinach kluczowych w znaczeniu dla gospodarki jest podkreślane w RIS 2013-2020, strategii województwa śląskiego „Śląskie 2020” oraz Programie Rozwoju Technologii woj. śląskiego na lata 2010-2020,
• realizację stażu w zawodzie Technik informatyk i Technik elektryk (I ścieżka) oraz Technik ekonomista (II ścieżka),
• nadzór opiekuna stażu, ułatwiającego wdrożenie się w „rytm pracy”, pokonanie zniechęcenia, zmotywowanie,
• realizację stażu w oparciu o relację „mistrz-uczeń”, umożliwiającą nabycie przez uczestników stażu praktycznych i użytecznych umiejętności zawodowych.
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronie www.efs.gov.pl